Our Futures People

Digwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd

We are pleased to announce that this year's Your Green Future event ...

Pleser yw cyhoeddi y cynhelir digwyddiad Eich Dyfodol Gwyrdd eleni ar Ddydd Mawrth 25ain a Dydd Mercher 26ain Medi ym Mharc Cynadledda a Gwyliau Cefn Lea, ger Y Drenewydd. Os oes gennych ddiddordeb fel ysgol dod â grŵp o ddisgyblion neu os taw busnes ydych sydd am wybod sut y gall eich sefydliad gymryd rhan, cysylltwch â Mark Stead ar marks(at)severnwye.org.uk.

Your Green Future events form ...

Mae digwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd yn rhan allweddol o brosiect Pobl Ein Dyfodol, er mwyn ymestyn ymwybyddiaeth myfyrwyr o'r cyfleoedd gwaith o fewn yr economi gwyrdd lleol, creu cysylltiadau rhwng STEM a materion amgylcheddol, a rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio'n uniongyrchol gyda busnesau lleol. Mae'r digwyddiadau hyn ar agor i bob ysgol ym Mhowys, yn RHAD AC AM DDIM, os ydynt yn rhan o raglen Pobl Ein Dyfodol ai peidio.

Each event brings together over 250 ...

Mae dros 250 o fyfyrwyr ysgolion uwchradd a 50 o weithwyr busnes proffesiynol yn dod at ei gilydd er mwyn cydweithio mewn cyfres o weithdai rhyngweithiol, gan ddefnyddio gwybodaeth a sgiliau STEM wrth ddatblygu atebion ymarferol i amrediad o faterion ym maes cynaliadwyedd. Mae myfyrwyr hefyd yn mynychu arddangosfa ar lwybrau gyrfa lle maent yn rhyngweithio gyda chyflogwyr a darparwyr addysg er mwyn ystyried yr amrediad eang o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael o fewn yr 'economi gwyrdd' lleol a'r llwybrau hyfforddi sydd ar gael i'w cefnogi ar y daith hon.

The 2017 event was held at the Royal Welsh ...

Cynhaliwyd digwyddiad 2017 ar Faes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd ar 7fed ac 8fed Tachwedd, pan ddaeth 272 o fyfyrwyr o 7 ysgol ynghyd ag 86 o gynrychiolwyr busnes proffesiynol oedd yn cynrychioli 22 o fusnesau. Roedd yr adborth a dderbyniwyd yn hynod gadarnhaol gyda 100% yr athrawon yn nodi eu bod wedi mwynhau'r digwyddiad ac y byddent yn hoffi mynychu digwyddiad arall yn y dyfodol. I weld mwy o'r adborth rhagorol a dderbyniwyd, ewch at Daflen Gwerthuso YGF Powys 2017 (dolen i'r llyfryn gwerthuso)

Dysgu mwy am bob un o'r gweithdai Eich Dyfodol Gwyrdd isod:

Eich Dyfodol Ynni

Eich Dyfodol Arloesol

Eich Dyfodol Busnes

Eich Dyfodol Dyfeisgar

Noddir digwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd ym Mhowys gan:

Tweets newydd

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund