Our Futures People
 • Gwella'r cwricwlwm

  Mae Pobl Ein Dyfodol yn cysylltu â'r cwricwlwm Cymreig yn enwedig rhaglenni astudio ar gyfer gwyddoniaeth, daearyddiaeth, ABCh, TG, Saesneg/Cymraeg a mathemateg (gweler y ddogfen Dolenni Cwricwlwm i'w lawrlwytho).

  Dysgais am faterion amgylcheddol trawsgwricwlaidd a sut y gallwn wneud gweithgareddau tebyg â’m dosbarthiadau fy hun.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Hyrwyddo mwynhau dysgu

  Gall myfyrwyr weld manteision uniongyrchol eu gwaith ar y prosiect ac mae ganddynt gyfle i ddefnyddio sgiliau a gwybodaeth am y cwricwlwm yng nghyd-destun y byd go iawn.

  Mae'n ddiddorol a chewch ddysgu mewn ffordd wahanol.

  Disgybl
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Grymuso disgyblion: Cymryd rhan uniongyrchol mewn penderfyniadau ysgol

  Trwy'r prosiect, mae myfyrwyr yn dod yn uniongyrchol gysylltiedig â phrosesau penderfynu yn eu hysgolion. Maent yn cyflwyno cynllun gweithredu i wella cynaliadwyedd defnydd yr ysgol o ynni ac yn cael gweld rhai o'u hargymhellion yn cael eu gweithredu.

  Cafodd y llywodraethwyr eu synnu â’r swm o arian roeddem yn ei wario’n ddiangen ar wresogi yn ystod yr haf.

  Disgybl
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Gwell hunanhyder myfyrwyr

  Mae myfyrwyr yn cynyddu eu hunan hyder o ganlyniad i weithio ar brosiect â chanlyniadau cadarnhaol clir a thrwy sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed. Maent yn gweld bod ganddynt y pŵer go iawn i wneud gwahaniaeth i'w hysgol a'r byd ehangach.

  Mae myfyrwyr yn teimlo wedi'u grymuso ac yn cael eu cymell i gymryd rhan mewn prosiectau eraill.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Datblygu sgiliau trosglwyddadwy

  Mae myfyrwyr yn datblygu amrywiaeth eang o sgiliau trosglwyddadwy gan gynnwys gwaith tîm, rhifedd, llythrennedd a sgiliau TG. Maent hefyd yn datblygu mwy o hyder wrth gyflwyno o flaen cynulleidfa a sgiliau siarad cyhoeddus allweddol. Maent yn gallu defnyddio'r sgiliau hyn er mwyn gwella eu gwaith cwricwlwm.

  Rydych yn dysgu pethau newydd ac mae gweithio mewn tîm yn gwella eich sgiliau tîm a chyfathrebu.

  Disgybl
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Cydlyniant: Dwyn ynghyd y gymuned ysgol gyfan

  Mae'r rhaglen yn dwyn ynghyd y gymuned ysgol gyfan yn gweithio tuag at achos cyffredin. Mae myfyrwyr yn rhyngweithio â staff cymorth fel aelodau o dimau cyllid a safle'r ysgol mewn ffordd efallai nad ydynt wedi gwneud yn y gorffennol.

  Mae wedi meithrin natur gydlynol... Mae wedi golygu bod grwpiau na fyddent fel arfer wedi gweithio â'i gilydd, wedi gwneud.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Dinasyddiaeth - Lleol a byd-eang

  Mae Pobl Ein Dyfodol yn helpu myfyrwyr i ddatblygu fel dinasyddion cyfrifol ar lefel leol a byd-eang.

  Mae wedi dysgu llawer i mi am edrych ar ôl y byd a chymryd gofal o’r amgylchedd rydym yn byw ynddo.

  Disgybl
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Dysgu sy’n gysylltiedig â gyrfaoedd

  Mae myfyrwyr yn ymgeisio am swydd ar y Tîm Rheoli Ynni Ysgol, gan eu helpu i ddatblygu sgiliau allweddol ymgeisio am swyddi a chyfweliad. Byddant yn defnyddio'r wybodaeth a'r sgiliau maent wedi'u datblygu mewn cyd-destun gwaith a bydd digwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd yn eu helpu i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r cyfleoedd cyflogaeth cynyddol sydd ar gael yn yr 'economi werdd' a galwedigaethau cysylltiedig.

  Dangosodd wahanol gyfleoedd swyddi i mi nad oeddwn wedi meddwl amdanynt yn y gorffennol.

  Disgybl
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Dysgu sy’n gysylltiedig â STEM

  Mae'r gwaith yn yr ysgol a digwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd yn canolbwyntio'n drwm ar ddatblygiad gwybodaeth a sgiliau STEM a sut y gellir defnyddio'r rhain er mwyn gwella cynaliadwyedd gweithrediadau busnes ac ysgol. Mae myfyrwyr hefyd yn datblygu mwy o ymwybyddiaeth o gyfleoedd hyfforddi a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â STEM.

  Mae’n werthfawr iawn wrth hyrwyddo STEM mewn ysgolion yn ogystal â dangos y cysylltiadau ag Addysg Bellach a gyrfaoedd.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Datblygu cysylltiadau â chyflogwyr lleol a'r gymuned ehangach

  Caiff ysgolion eu cefnogi i ddatblygu cysylltiadau â chyflogwyr lleol trwy ddatblygu lleoliadau gwaith i fyfyrwyr a thrwy ddigwyddiadau Eich Dyfodol Gwyrdd. Caiff cysylltiadau â'r gymuned leol eu cryfhau trwy'r nosweithiau gwybodaeth, gan helpu ysgolion i gryfhau eu rôl fel canolfannau cymunedol allweddol.

  Mwynheais y cyfle i rwydweithio ag athrawon lleol eraill a gwneud cysylltiadau â diwydiannau lleol ar gyfer lleoliadau profiad gwaith posibl, a siaradwyr ar gyfer digwyddiadau darlith rydym yn eu cynnal.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Cefnogi gwaith tuag at eco-ysgolion

  Mae gweithgareddau'r prosiect yn cysylltu'n dda â'r cynllun gwobrau eco-ysgolion, ac yn gallu rhoi tystiolaeth werthfawr o weithgareddau myfyrwyr sy'n ymwneud â chynaliadwyedd.

  Gwnaeth ein helpu ni i gael Eco-ysgolion efydd ac arian, a helpu i gryfhau'r ymrwymiad i Eco-ysgolion oddi wrth staff a llywodraethwyr.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
 • Llai o gostau a defnydd o ynni

  Mae'r ysgolion yn elwa o gostau is o ganlyniad i leihau eu defnydd o ynni. Maent hefyd yn gwella cynaliadwyedd eu gweithrediadau, gan weithredu fel modelau rôl cadarnhaol i'w myfyrwyr a chymunedau lleol. Mae ysgolion lle mae'r prosiect wedi'i weithredu hyd yma wedi cyflawni arbediad 22.7% ar gyfartaledd o ran ynni a ddefnyddir.

  Y prif fanteision oedd y cynllun gweithredu cynhwysfawr sydd wedi’i ymgorffori yn y cynllun gwella adeiladau ysgol. Mae rhai o'u hargymhellion yn cael eu cynnal dros y gwyliau haf.

  Athro
  [Translate to Cymraeg:] Image
Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund