Our Futures People

Ynglyn â Phobl ein Dyfodol

Rhaglen ynni cynaliadwy yw Pobl Ein Dyfodol ar gyfer ysgolion uwchradd. Mae'n dwyn ynghyd dau o'n prosiectau mwyaf llwyddiannus; 'Young Energy People' ac 'Your Green Future'. Mae'r ddau wedi ennill gwobrau mawreddog am eu cyfraniad at addysg gynaliadwyedd.

[Translate to Cymraeg:] The programme aims to reduce school’s

Nod y rhaglen yw lleihau defnydd yr ysgol o ynni a gwella cynaliadwyedd ei gweithrediadau wrth ddarparu cyfle addysgol gwerthfawr i fyfyrwyr. Trwy'r rhaglen byddant yn datblygu amrywiaeth o sgiliau trosglwyddadwy, yn cynyddu eu hunanhyder ac yn datblygu ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol a'r amrywiaeth eang o gyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael yn yr economi werdd sy'n ehangu.

[Translate to Cymraeg:] The chart below summarises the main project activities:

Mae'r siart isod yn crynhoi prif weithgareddau'r prosiect:

Recriwtio Tîm Rheoli Ynni Ysgol

Bydd y Tîm Rheoli Ynni Ysgol sy'n cynnwys 10-20 o fyfyrwyr yn cael ei recriwtio trwy broses ymgeisio a chyfweld. Bydd rolau swydd penodol ar y tîm yn cael eu dyrannu i ymgeiswyr llwyddiannus a byddant yn arwain y prosiect yn ei flaen yn yr ysgol. Trwy'r broses ymgeisio hon, bydd myfyrwyr yn datblygu sgiliau cyflogadwyedd allweddol.

Hyfforddiant Myfyrwyr

Mae myfyrwyr y Tîm Rheoli Ynni Ysgol yn derbyn hyfforddiant rhagarweiniol sy'n canolbwyntio ar faterion amgylcheddol sy'n gysylltiedig â chynhyrchu ynni, rheoli ynni a thechnolegau ynni adnewyddadwy. Mae hyn yn darparu'r cyd-destun ar gyfer y gwaith i ddilyn, wrth gefnogi gwaith cwricwlwm mewn daearyddiaeth, gwyddoniaeth, ABCh, TGCh, Saesneg/Cymraeg a mathemateg.

Arolwg ynni ysgol

Yn dilyn yr hyfforddiant hwn, bydd myfyrwyr yn mynd rhagddynt i gynnal arolwg o safle eu hysgol gan ymchwilio i adeiladau'r ysgolion, y dechnoleg a ddefnyddir a'r ffordd y mae defnyddwyr yr adeilad yn rhyngweithio â'r rhain.

Lledaenu canfyddiadau

Bydd y myfyrwyr yn llunio adroddiad sy'n manylu ar eu canfyddiadau ynghyd â chynllun gweithredu sy'n dangos eu hargymhellion ar gyfer gwella cynaliadwyedd yr ysgol o ran ei defnydd o ynni. Byddant yn cyflwyno hyn i lywodraethwyr ac uwch reolwyr, a bydd eu hargymhellion allweddol yn cael eu hymgorffori yng nghynlluniau gwella'r ysgol.

Ymgyrch ynni’r ysgol

Bydd myfyrwyr yn cynllunio ac yn rhedeg ymgyrch ymwybyddiaeth ynni i hyrwyddo newid cadarnhaol mewn ymddygiad ymhlith staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach.

Lleoliad gwaith

Caiff myfyrwyr gynnig lleoliadau gwaith â sefydliadau lleol pan fyddant yn cyflawni arolwg ynni o'r eiddo, yn cyflwyno eu canfyddiadau a'u hargymhellion yn ôl i'w lletywyr. Mae hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr iddynt ddefnyddio eu sgiliau a'u gwybodaeth sydd newydd ei ddatblygu mewn cyd-destun gweithle wrth hefyd cynyddu eu hymwybyddiaeth o'r cyfleoedd cyflogaeth sydd ar gael yn lleol yn yr 'economi gwyrdd.'

Digwyddiadau rhannu yn yr ysgol a chyflwyniadau i fusnesau

Mae myfyrwyr ac athrawon yn cael cyfle i gyfarfod ag ysgolion eraill sy'n gweithio ar y prosiect i rannu profiadau a syniadau. Fel rhan o'r digwyddiad hwn, bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i gyflwyno cynlluniau ynni eu busnes.

Eich Dyfodol Gwyrdd

Gwahoddir myfyrwyr i ddigwyddiad rhyngweithiol sy'n eu hymgysylltu ag economi carbon isel a'u rôl bosibl wrth greu hyn trwy eu dewisiadau gyrfa. Byddant yn mynychu cyfres o weithdai rhyngweithiol sy'n edrych ar amryw o faterion cynaliadwyedd, yn ogystal â rhyngweithio ag amrywiaeth o fusnesau a darparwyr addysg yn ein neuadd arddangos. Gwelwch www.yourgreenfuture.org.uk

Arwain
Powys County Council
Funded by Welsh Government
The European Agricultural Fund for Rural Development
Sustainable Development Fund